POČÁTKY HASIČSTVÍ V MÍSTKU

První zprávy o primitivních formách hasičství a hasičského nářadí v Místku jsou z roku 1842, kde se na zahradě jednoho z místních občanů nácházel v kůlně uschován velký počet vodních košů pro případ požáru. Za pronájem panu Karasovi platila obec 2 zlaté a v roce 1844 obec doplnila výzbroj o stříkačku. Nakonec obecní výbor v roku 1855 rozhodl, že stříkačka a hasičské nářadí přestěhuje do skladiště, které bylo umístěno v radničním domě na rýnku v Místku. V roce 1857 se po prohlídkách hasičského nářadi v obci sepsal soupis majetku jak obecního tak i soukromého, který v té době obsahoval: 3 stříkačky, 5 vozů na vodu, 15 žebříků, 16 trhacích háku, 54 vodních košů a 2 ruční stříkačky.S tímhle vybavením naši předchůdci začínali oproti novodobé technice, je toto vybavení až k smíchu, ale v té době plnilo stejný význam jako dnešní vybavení našich profesionálních hasičů.


Založení hasičství v Místku, podle dostupných informací z historie, vznikl podle největšího požáru v roce 1615, kde před památkou sv. Bartoloměje oheň zachvátil celý Místek, který pohltil 42 šenkovních domů, kostel, dřevěnou radnici a další budovy. Tento požár změnil i později vzhled města a zničil úsilí lidské práce a postižené přivedl do bídy a zkázy.


Až o celé století a půl Marie Terezie vydala řád k hašení ohňů pro města zemská, městečka dědina markrabství Moravského a posléze Josef II vydal v roce 1787 požární řád pro města na Moravě i Slezsku, podle něhož si jednotlivá města upravovala a vydávala vlastní požární řády.


Ve schůzi obecního výboru 28. března 1874 byla nadpraporučíkem Josefem Paulím podán návrh na zřízení spolku dobrovolných hasičů, který byl okamžitě schválen.


Možná se ptáte proč se v této zprávě zabývám založením dobrovolných hasičů v Místku. Odpověď je jednoduchá, i když to málo kdo z našich členů sdh Bahno i jiných sborů ví. Naše dobrovolná jednotak vznikla jako první ze 42 vznikajících sborů ve 30. letch 20. století, jakožto odnoš dobrovolných hasičů z Místku, v případě blízkých požárů a katastrof v této oblasti a tím i zrychlení výjezdu. V Místecké výborové schůzi konané 1.června 1921, bylo rozhodnuto zřídit odbočku sboru, v které byla zapůjčena vyzbroj a výstroj. Odbočku spravoval zvolený výbor a jejím prvním náčelníkem byl zvolen bratr Karel Kubala, zdejší hostinský, který se stal členem výboru hasičů v Místku a který byl zodpovědný za předkládání zpráv o činnosti a hospodaření odbočky, která měla jistou samostatnost.


Složení výboru při založení sboru bylo následující: Starosta – Kubala Karel Náčelník – Kubala František Jednatel – Vrubel František Pokladník – Brus František Zbrojíř – Havránek Ludvík


Od vzniku naší jednotky se naši členové ve 30. letech zúčastňovali především požárních cvičení pořádáných okolními sbory. Největším dvoudenním cvičením od 15.-16. července 1922 při slavnostním sjezdu v Místku, 2.září 1923 za pomocí SDH Frýdku uspořádalo SDH Bahno velké okrskové cvičení v Místku a na konec se zúčastnilo prvního nočního cvičení pořádané SDH Místek. Naši členové v tomto období pořádali různé výlety pro místní občany např. Do Prahy, na Slovensko a další místa. Pořádali různé společenské akce jakožto plesy, dožínky atd. V roce 1924 se zúčastnili přivítání T:G:Masaryka na frýdeckém vlakovém nádraží. V roce 1926 se naši členové rozhodli osamostatnit od sboru dobrovolných hasičů v Místku, což výborová schůze vzala na vědomí, schválila a zapůjčenou výzbroj s výstrojí odprodala novému sboru za 8000 Kč. Část výzbroje obsahovala 1 čtyřkolovou a dvoukolovou stříkačku, přilby, lezecké pásy, koše na vodu, opěrný žebřík a adalší vybavení důležité k hašení požáru. Naše dobrovolná jednotka v té době osamostatněná si tuto výbavu vyzkoušela u jednoho z největších požáru na Bahně, kdy 11. července 1926 hořel místní hostinec, který patřil našemu starostovi SDH panu Karlovi Kubalovi. Naši členové dále zasahovali u požáru za účasti okolních sborů např. V Malých Kunčicích, Frýdku, Místku, Bahně i ve Starém Městě.


Jelikož hasiči v Bahně měli v této době jen dřevěné skladiště na pozemku pana Kubaly se rozhodli že postaví zděnou hasičskou zbrojnici, kterou slavnostně otevřeli 14. srpna 1932. V tomto roce bylo SDH Bahno městskou radou zařazeno do okrsku č. 4. Dne 8. listopadu 1938 zemřel jeden z našich nejznámějších hasičů a starosta bratr Karel Kubala. Za období 2. sv. války se příliš informací o našem sboru nedochovalo. Naši členové jakožto i jiné sbory ve městě i oklí drželi válečné požární hlídky.


V roce 1940 byl založen dorostenecký odbor mladých hasičů na Bahně, čítající 9 dětí.


Krom běžné pomoci hasičů místním obyvatelům se naši členové účastnili výstavby hasičského domu v Místku, místní mateřské školky, obchodu a JZD, kde se u posledních třech jmenovaných stali jejich patrony.


Při povinných domovních prohlídkách měl náš sbor na starost v 50.letech okolo 130 místních domů ve kterých probíhala kontrola až do roku 1994, kdy počet domů vzrostl na 284. Co se týče vybavení v roce 1966 vystřídala koňský povoz naše první motorové vozidlo Tatra 805 plně vybavená s motorovou stříkačkou PS 8. Toto vozidlo plnilo svou činnost do roku 1990, kdy ji nahradila zakoupena starší Avie A 30 plně vybavená s PS 12.


Ze soutěžní stránky se mnoho informací nedochovalo. První zmínka účasti Bahna na hasičské soutěži je z roku 1958 a v 70.letch byl založen ženský tým.


Z novodobé historie což je posledních 21 let se prováděla přístavba a vnější oprava klubovny za účasti panů Volný Richard st., Krejčí Josef, Křejčí Drahomír, Přádka Zdeněk, Bílek Zdeněk, Březina Stanislav a dalšich. V této době se stále prováděly různé společenské akce jakožto obnovení dožínek(vystupoval soubor Ostravička), plesů, které bohužel v roce 1996 při zavření motorestu Letná zanikly. Tak se naší výdělečnou činností stalo pořádání občerstvení na akcích zdejšího letiště a na okrskových soutěžích. V současné době se zaměřujeme na pořádání akcí pro zdejší občany a to dětským dnem a kácením máje, které se obnovilo před 4 lety.


Po soutěžní stránce se do našeho sboru opět navrátil ženský tým, který nám pomalu ale jistě zaplňuje náš pohárový koutek.


Paní Lenka Krejčí se zasložila o obnovení spolku mladých hasičů od roku 2007, za což ji velice děkujeme, že můžeme předávat naše zkušenosti dále.


U mužů na soutěžích je to složitější z důvodu starší techniky oproti jiným sborům. Ale i tak dosahují značných výsledků i pohárových ocenění.


Největším úspěchem mužů je účast na druhém kole okrskové soutěže, kde naši hoší skončili uprostřed výsledkové listiny, což je úspěch v tak velké konkurenci. Taktéž byl velkým úspěchem, kdy naši hoši zaběhli nejlepší čas v historii sboru s časem 20.05s v pohárové soutěži v Dolních Domaslavicích, kde obsadili 2.příčku.


Největší událostí z počátku 21.století bylo díky panu Volnému Richardovi a Bedřichu Kalmusovi získání hasičské zbrojnice do našeho vlastnictví v roce 2004 a dále na VVH bylo schváleno sloučení sborů( tzv.Místecká svadba sborů) mezi SDH Místek a SDH Bahno na návrh pana Kalmuse, v záměru vytvořit silný sbor vyrovnatelný s SDH Frýdek. Poslední dobou od tohoto plánu pomalu ale jistě schází,. Výsledkem je je rozestavěná hasičárna s funkčními dvěmi garážemi. Na výstavbě se podíleli hlavně naši členové, kde největší dík patří panu Krejčímu Josefovi, Přádkovi Jaroslavu, Martiníku Josefovi a mnohým dalším.


V současné době pod vedením starosty Krejčího Radima a velitele Lanči Jiřího jde vidět zlepšení řešení situace s městským úřadem.


Plánem v blízké budoucnosti je stálé pořádání pohárové soutěže na Bahně, vedení kroužku mladých hasičů a údržba zdejších pozemků.